Αξιολόγηση Εμβρύων – TIME LAPSE

Η Μέθοδος Αξιολόγησης Εμβρύων που Αυξάνει τα Ποσοστά Επιτυχίας

Αξιολόγηση Εμβρύων - TIME LAPSE - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»Μέχρι σήμερα, η επιλογή των προς εμφύτευση εμβρύων από τον εμβρυολόγο γινόταν με βάση ένα σύστημα «βαθμολόγησής» τους, το οποίο στηριζόταν στην παρουσία ή απουσία καθορισμένων μορφολογικών κριτηρίων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Τα γεγονότα που συμβαίνουν στα πρώιμα στάδια της εμβρυικής ανάπτυξης είναι κομβικής σημασίας για την πρόβλεψη της εμφύτευσης των εμβρύων.

Παρόλα αυτά τα ποσοστά εμφύτευσης ακόμα και σε έμβρυα που βαθμολογούνταν από ικανοποιητικά έως και άριστα υπήρξαν σχετικά χαμηλά.

Το γεγονός αυτό έστρεψε τις έρευνες στην χρήση ενός νέου μοντέλου αξιολόγησης το οποίο στηρίζεται στην συνεχή παρακολούθηση και βίντεο-καταγραφή της ανάπτυξης του γονιμοποιημένου ωαρίου, την αξιολόγηση εμβρύων με TIME LAPSE.

Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των σταδίων ανάπτυξης είναι ένα ισχυρό εργαλείο για:

  • τον προσδιορισμό των ακριβών χρονικών στιγμών που αυτά πραγματοποιούνται
  • τον καθορισμό των παραμέτρων για την επιλογή των βέλτιστων εμβρύων προς εμφύτευση
  • την ανίχνευση και μέτρηση της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί από το ένα στάδιο στο επόμενο

Με βάση αυτό το εργαλείο έχουμε πλέον μια πλήρη εικόνα της κινητικής των εμβρύων από την οποία προέκυψαν ως σημαντικότεροι παράμετροι αξιολόγησης η χρονική στιγμή της 4ης κυτταρικής διαίρεσης, η διάρκεια του 2ου κυτταρικού κύκλου και η διάρκεια για τη μετατροπή από 2 βλαστομερίδια σε 4 (Meseguer et al 2011).