Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας Κέντρου Εξωσωματικής Γονιμοποίησης «Μίτωση»

Η λειτουργία του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πειραιά «Μίτωση» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 15224, καθώς και στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους πελάτες του Κέντρου, οι οποίοι εξετάζονται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις και προσδοκίες των «πελατών» του όσο και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

  • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο, ώστε να δημιουργείται στους ωφελούμενους αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο τα φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο,
  • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού και αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών,
  • Η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου,
  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

  1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα,
  2. Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών και η μέτρηση της ικανοποίησης τους,
  3. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών,
  4. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού,
  5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων) για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου,
  6. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/ και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.