Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»
Cystic Fibrosis - Mitosis IVF Center Greece

Cystic Fibrosis

Cystic fibrosis is one of the most common inherited diseases in the western world, with an incidence of 1:2500 births. It is inherited in an autosomal recessive manner and frequency of the carriers is estimated at 1:20 to 1:25 people.

It is a serious condition that affects many organs, such as the respiratory, digestive and pancreatic. In men, some mutations can cause infertility (bilateral lack of vas deferens [CBAVD]).

Cystic Fibrosis - Mitosis IVF Clinic Greece

More Information
Get in touch with the Mitosis IVF Clinic