Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Βetriebserlaubnis des „Mitosis“-Zentrums für In-vitro-Fertilisation

Die offizielle behördliche Betriebserlaubnis wurde dem Zentrum „Mitosis“, von der „Nationalen Behörde für medizinisch assistierte Reproduktion“ ausgestellt. Damit ist es das erste Zentrum für In-vitro-Fertilisation im Großraum Athen, das diese Genehmigung erhalten hat. Der Beschluss wurde im Regierungsblatt vom 31. Oktober 2016, Blatt 3503, veröffentlicht.

Darüber hinaus hat unsere Klinik von derselben Behörde eine Erlaubnis über Gründung und Betrieb einer Kryokonservierungsbank erhalten. Diese amtliche Genehmigung ist ebenfalls im oben genannten Regierungsblatt veröffentlicht.