Λογότυπο ΕΣΠΑ - Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Αθήνας - Πειραιά «Μίτωση»

Ο Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Ο έλεγχος θρομβοφιλίας ενδείκνυται σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, πριν από τη χορήγηση και λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων και σε περιπτώσεις οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μεθοδολογία

Απομόνωση DNA από περιφερικό αίμα και πολλαπλασιασμός των επιθυμητών γονιδίων με πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (multiplex PCR). Τα ενισχυμένα προϊόντα, αφού επιβεβαιώνονται με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, υβριδοποιούνται με ειδικά ολιγονουκλεοτίδια και η ανίχνευση των μεταλλαγμένων γονιδίων γίνεται με τη χρήση χρωμοφόρων ουσιών.

Βιολογικό υλικό

Περιφερικό αίμα σε στείρο σωληνάριο γενικής με αντιπηκτικό EDTA.

Μοριακή Βιολογία Πληροφορίες
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξωσωματικης γονιμοποίησης Μίτωση